Текст Правилника који следи је ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И СТИЦАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ДИРЕКТОРА који је "ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ" конципирало 2014. године.  Овај Предлог Правилника је резултат усвајања Стандарда компетенција за рад директора школа од стране МПН и ТР фебруара 2013. године, са једне стране,  и са друге стране, ангажовања радне групе коју је формирало МПН и ТР са задатком да предложи  програм обуке и садржину испита за стицање лиценце за директора. Како овај посао није довршен од стране наведене радне групе, "ДДШС" је направило свој предлог који у целини истиче на увид јавности:

На основу члана 122. став 12 Закона о основама система образовања и васпитања
( „Службени гласник РС“ бр. 88/2017.) и Закона о Влади, Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И СТИЦАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА

Предмет  правилника

Члан 1.

Овим  правилником уређују се: ближи услови  за избор директора  установа образовања и васпитања – директора  дечјег вртића и директора основне и средње школе, садржај  програма обуке у складу са  стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања испита,  састав и начин рада комисије Министарства ( односно надлежног органа аутономне  покрајине) пред којом  се полаже испит за директора, садржину и изглед  обрасца лиценце за директора, садржај  и начин вођења регистра издатих лиценци за директора, трошкове полагања испита, накнаде  за рад чланова  комисије и остала питања у вези са полагањем  испита и стицањем  лиценце за директора.

Програм обуке

Члан 2.

Програм обуке за директоре  образовно-васпитних установа има за циљ да  директоре или  све заинтересоване за тај посао обучи  како да припреме свој портфолио ( извештај о раду директора) и да их упозна са начинима како да у свом раду  испуне захтеве из шест области компетенција  које предвиђају Стандарди компетенција за директоре образовно-васпитних установа.

Листу програма обуке на основу јавног позива утврђује ЗУОВ  на основу општих услова за  акредитоване програме за образовно-васпитне установе, уз обавезу да у раду комисије  која врши  избор програма обавезно учествује  један  представник предшколских установа и један представник основних и средњих школа које ће предложити „Друштво директора школа Србије“.

ЗЗВК  ће у року од 30 дана  од доношења Правилника  упутити јавни позив  директорима школа који су на дужности дуже од 6 година  да доставе своје практичне радове са примерима  из праксе  којима доказују да испуњавају најмање три области  Стандарда компетенција,  од којих је обавезна прва област: Руковођење васпитно-образовним процесом. Посебна комисија коју ће  именовати Министар просвете, а коју би чинили представници МП, ЗЗВК и ДДШС би прегледала приспеле радове и доставила предлог Министру просвете са именима  директора школа који би били промовисани у директоре менторе и добили лиценцу за директоре образовно-васпитних установа.

Директори ментори имају обавезу да похађају једнодневне семинаре у организацији ЗЗВК на  којима ће бити оспособљени да друге директоре и заинтересоване  кандидате  оспособе за израду  портфолиа, тј. извештаја о раду директора школе са доказима о остварености  Стандарда компетенција за директоре образовно-васпитних установа.

Трајање програма обуке

Члан 3.

Директори образовно-васпитних  установа који су на дужности дуже од 6 година имају обавезу једнодневне обуке за припрему портфолиа тј. извештаја о раду директора образовно-васпитне установе. Ову обуку воде директори ментори и представници ЗЗВК.

 Директори који су на дужности  мање од 6 година, поред обуке  за израду портфолиа тј.  извештаја о раду директора школе, морају имати још једну једнодневну  обуку у трајању од  6 сати из једне од шест области  Стандарда компетенција, на основу  своје  самопроцене а са листе  акредитованих  програма за директоре  образовно-васпитних установа коју је  утврдио ЗУОВ.

Заинтересовани кандидати  који желе да полажу испит за директора образовно-васпитне  установе а нису на дужности директора образовно-васпитне установе, треба да савладају једнодневни програм обуке за израду портфолиа тј. извештаја о раду директора  образовно-васпитне установе и да имају по једну једнодневну обуку  за свих шест области Стандарда компетенција за директоре образовно-васпитних установа.

Приликом пријаве  испита за лиценцу кандидат мора доставити доказ о томе  колико година  ради или је радио посао директора  образовно-васпитне установе и доказ да је обавио  потребан број обука пре самог испита, у складу са захтевима из Правилника.

Кандидати који нису обављали посао директора  образовно-васпитне установе а савладали су  програм обуке, достављају и доказе о испуњености услова  за директора образовно-васпитне установе и план рада у складу са Стандардима компетенција.

Програм испита

Члан 4.

Провера испуњености стандарда компетенција за директора  врши се на испиту.

Начин и поступак полагања испита

Члан 5.

Испит се састоји из представљања портфолиа, тј. извештаја о раду директора  образовно-васпитне установе и одбране извештаја у разговору  са комисијом. Чланови комисије морају  добити  портфолио тј. извештај о раду директора образовно-васпитне установе најмање 15 дана  пре испита. Кандидат који је савладао програм обуке за директоре  образовно-васпитних установа а не ради посао директора образовно-васпитне установе, уместо портфолиа тј. извештаја о раду, доставља  план рада у  складу са Стандардима компетенција и  представља га и брани пред комисијом.

Састав и начин рада комисије пред којом се полаже испит за директора

Члан 6.

Испит за лиценцу се полаже  у установи  кандидата у којој ради као директор  образовно-васпитне установе. Кандидат који није  на дужности директора  образовно-васпитне  установе полаже испит у просторијама матичне  Школске управе  где је и поднео захтев за испит.

Комисију  пред којом се полаже испит  за директора чини 5 чланова и то: начелник  матичне Школске управе или просветни саветник кога он одреди; један просветни инспектор са подручја јединице локалне самоуправе  кога ће он одредити; један представник ЗЗВК кога одређује  директор ЗЗВК  и два директора ментора по избору кандидата са листе директора ментора, коју ће  јавно објавити Министарство просвете.

Директори ментори  достављају кандидату  писмену изјаву  да су сагласни да буду чланови  испитне комисије, а он  писмену изјаву о сагласности  доставља  уз своју пријаву начелнику  матичне Школске управе. Представника Школске управе у комисији одређује начелник матичне Школске управе  и писменим захтевом се обраћа надлежној управи локалне самоуправе да у року од 7 дана  именује  просветног инспектора  који ће бити члан комисије.  Када добије имена свих чланова  испитне комисије  за конкретног кандидата, доставља их Министру просвете  да у року од 15 дана  именује Комисију за испит.

Захтев за полагање испита

Члан 7.

Кандидат за директора подноси захтев  за полагање испита за лиценцу  матичној  Школској  управи, после савладаних програма обуке.

Уз захтев подноси:

$11.       Доказ да је савладао потребне програме обуке у складу са чл.3. овог Правилника;

$12.       Доказ о годинама  рада које је провео на дужности директора образовно-васпитне установе;

$13.       Кандидат који није на дужности директора  образовно-васпитне установе доставља  и доказе  о испуњености услова за директора  образовно-васпитне установе;

$14.       Портфолио, тј. извештај о раду директора образовно-васпитне установе у складу са  Стандардима компетенција, а кандидат који није на дужности директора образовно-васпитне установе уместо портфолиа, тј. извештаја о раду доставља  план рада у складу са  Стандардима компетенција.

У случају  да директор не достави потпуну документацију из става  2. овог члана, Школска управа  даје  примерен рок за њену допуну. Ако директор у остављеном року не допуни документацију, сматра се да је одустао од захтева.

Обавештење  о полагању испита за лиценцу- времену, месту и др. Школска управа  доставља директору најкасније 15 дана пре дана  одређеног за полагање испита ако кандидат испуњава  услове за полагање испита.

Начелник Школске управе доноси решење којим се одбија захтев за одобравање полагања испита за лиценцу ако кандидат не испуњава прописане услове.

Ток испита за лиценцу

Члан 8.

Полагање испита за лиценцу обавља се, по правилу, у току једног дана.

Испит траје 60 минута.

Одлагање и одустајање од полагања испита за лиценцу

Члан 9.

Ако је кандидат  спречен  да приступи  полагању испита за лиценцу, о томе обавештава  Школску управу најкасније  24 сата  пре почетка  испита и доставља  одговарајуће доказе о оправданости неприступања испиту.

Школска управа процењује  оправданост изостанка. Ако је изостанак  оправдан,  испит се одлаже, а уколико није,  кандидат се  обавештава  да изостанак није оправдан и да треба  да поднесе  нови захтев за одобравање полагања испита.

Оцењивање на испиту за лиценцу

Члан 10.

Успех на испиту се оцењује  са  „положио“ или  „није положио“.  Кандидат  је положио  испит уколико је  у свом портфолиу тј. извештају о раду,  представљању истог и одбрани,  показао да  испуњава минимум  51%  стандарда компетенција по процени комисије.

Записник

Члан 11.

Записник о току испита за лиценцу води члан комисије  из матичне  Школске управе на прописаном обрасцу  који садржи све потребне  податке о кандидату, доказима које је поднео и току  испита. Записник са свим потписима  чланова комисије и оценом  и свим  другим подацима  од значаја за полагање испита, Школска управа доставља Министру просвете.

Садржина и изглед обрасца лиценце за директора

Члан 12.

Мистарство издаје лиценцу директору који је положио  испит за  директора  у року од 30 дана  од достављања документације  о обављеном испиту.

Лиценца за директора води се и штампа у боји  на обрасцу величине ____x____ цм, 200- грамској хартији са спољном страном на којој се налазе у позадини  текста два лика.............

Образац лиценце  одштампан је уз овај  Правилник и чини  његов саставни део.

Садржај и начин вођења регистра издатих лиценци за директора

Члан 13.

Евиденција о испиту за директора води се у Министарству и трајно се чува.

Евиденција садржи: име, презиме, датум и место рођења директора, јединствени матични број грађана, назив установе,  време и место полагања испита и оцену.

Регистар директора којима је издата лиценца садржи насловну страну и појединачне  листове за сваког васпитача и стручног сарадника.

Појединачни лист регистра директора садржи:

$11)      серијски број;

$12)      регистарски број;

$13)      јединствени матични број грађана;

$14)      фотографију са потписом;

$15)      име и презиме;

$16)      датум рођења;

$17)      место рођења;

$18)      .......................

Трошкови полагања испита за лиценцу

Члан 14.

Обука за директоре образовно-васпитних  установа као и за кандидате који нису на дужности директора образовно-васпитне установе  а јесу  у радном односу  и желе  да похађају обуку, плаћа се  са позиције за стручно усавршавање запослених у  образовно-васпитним установама.

Обавезе чланова испитне комисије би биле  редовне  обавезе и не плаћају се посебно.

Остала питања у вези са полагањем испита  и стицањем  лиценце за директора

Члан 15.

Директор који положи испит  и стекне  лиценцу усавршава се у складу са програмом стручног усавршавања  који одобри ЗУОВ – Центар за професионални развој запослених у образовању  (члан 42. став 1. тачка 1 и 5  ЗОСОВ-а) у трајању  од најмање 8 сати годишње (један радни дан).

Средства за стручно усавршавање директора, као запосленог у установи, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе у складу са Законом ( члан 189. тачка 3 ЗОСОВ-а).

Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Октобар 2017. Београд