Позив за учешће у изради Стратегије развоја ДДШС од 2020. до 2024. године

               Поштоване колегинице и колеге,

На седници УО ДДШС која је одржана 15.10.2020. у Новом Пазару, између осталог, УО је усвојио радни текст за израду Стратегије развоја ДДШС у наредном периоду.

Такође, УО на овај начин директно и преко координатора за Регионе позива све чланове да се укључе у јавну расправу и предложе идеје за реализацију главних циљева ДДШС у периоду до 2024. године. Управни одбор ће све идеје укључити у Стратегију и намера нам је да се својеврсна расправа заврши на IX стручном скупу   на Тари, у хотелу „Оморика“, од 18. до 20.11.2020, после чега би Стратегија била усвојена на седници УО и објављена на сајту ДДШС.

У прилогу овог дописа је радни текст Стратегије развоја ДДШС од 2020. до 2024. и њега треба схватити само као полазну основу, коју треба допунити и кориговати тако да коначна верзија текста буде замајац новог развоја рада ДДШС у испуњењу својих циљева оснивања, али и афирмацији улоге и значаја директора образовно васпитних установа у сваком погледу.

Радни текст предлога Стратегије развоја ДДШС од 2020. до 2024. године

Полазна основа за израду Стратегије су циљеви рада ДДШС који су наведени у члану 5. Статута, који је имао задње измене и допуне на Скупштини ( VII редовној и IV изборној) која је одржана 13.12.2019. у Техничкој школи на Новом Београду. Ове измене и допуне Статута су ишле у правцу децентрализације рада Друштва у смислу прецизирања улога региона т.ј. укључивања што већег броја чланова у непосредан рад Друштва. Такође, на овој Скупштини су изабрана 4 нова члана УО од укупно 9 чланова, прецизиран је начин избора Председника Скупштине и чланова УО из одређеног региона и дефинисан нови начин прикупљања чланарине за редован рад Друштва.

Такође, основа за израду Стратегије ДДШС треба да буде и СРОС до 2020, која, без обзира што формално правно више не важи, у делу у коме говори о руковођењу установама садржи напомене које су веома битне за директоре образовно-васпитних установа. Наиме, чињеница је да кључну улогу у квалитету рада установа има директор установе и зато је потребно нагласити улогу директора као педагошког руководиоца. Да би ту улогу могао што боље да оствари директор установе образовања и васпитања , веома је битно: извршити деполитизацију избора директора, прецизирати законске оквире права и дужности директора, развити систем обуке директора и процене рада директора. Све то треба за крајњи циљ да има праксу у којој најбољи професори постају директори школа и у којој су директори институције препознате у систему и својој локалној средини.

Полазећи од ових основа за израду Стратегије развоја ДДШС од 2020. до 2024. године, основни циљеви треба да буду:

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

 1. Јачање професионалног и материјалног

статуса директора образовно-васпитних установа

 1. Усавршити систем обуке директора
 2. Школа за директоре( и пре и после добијања лиценце за директоре)
 3. Повећање плате директора
 4. Права директора-сарадња са МПНиТР
 5. Статус директора
 1. Директори, као равноправна страна, поред МПНиТР и Синдиката
 1. Омасовљење чланства и нова организациона структура
 2. Стварање радних тимова за разна питања и давање предлога за њихово решавање
 3. Директан допринос развоју образовно-васпитног система предлозима из праксе
 4. Сарадња са другим институцијама у области образовања

3.       Развој система сопственог стручног усавршавањ  и представљање унутрашњег потенцијала чланова Друштва   

       1.        Стручно усавршавање директора

        2.       Промоција примера добре праксе

 a      3.       Израда етичког кодекса струке

        4.       Смисао и значај образовања за сваког појединца и читаво друштво

      .        5.Усавршавање организације ДДШС и протокол деловања

4.       Комуникација, информисање

      1.       Активирање чланова Друштва путем увођења координатора

          2.       Побољшање информисања и комуникације унутар ДДШС

      3.       Побољшање система образовања, проналажењем решења и процедура за решавање актуелних питања у образовању

          4.       Побољшање информисања о раду ДДШС у јавности

      5.Промоција рада Друштва

Октобар,2020.
                                                                                                                                                 УО ДДШС